Ogólne warunki umowy

Użytkowanie systemu CityInfo.io

 

  1. Zakres oferowanych usług

City Info zapewnia dostawcom i sprzedawcom usług (włączając lecz nie ograniczając do: touroperatorów, atrakcji turystycznych, muzeów, obiektów sportowych i rekreacyjnych, organizatorów koncertów i wydarzeń), określanych jako „Użytkownik”, dostęp do systemu rezerwacji, w tym między innymi do mechanizmów rezerwacji i płatności online określanych jako „Oprogramowanie”. Oprogramowanie pozwala Użytkownikowi sprzedawać swoje produkty za pośrednictwem własnej strony za pomocą silnika rezerwacyjnego CityInfo. Korzystanie z nowych modułów systemu może wiązać się z dodatkowymi opłatami dla Użytkownika, które będą zawsze przekazywane z góry przed aktywacją oraz w cenniku.

 

 2. Rejestracja

Korzystając z całości lub części Oprogramowania i / lub tworząc konto w CityInfo, Użytkownik oświadcza, że ​​akceptuje niniejsze Warunki świadczenia usług. Użytkownik zgadza się ponadto, że niniejsze Warunki świadczenia usług są egzekwowalne, jak każda pisemna umowa podpisana przez Użytkownika, a Użytkownik ponadto zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i przestrzegania niniejszych Warunków świadczenia usług. CityInfo nie ponosi odpowiedzialności za weryfikację tożsamości, autentyczności lub poświadczeń osoby zawierającej umowę.

 

 3. Obowiązki Użytkownika

3.1 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie informacje dotyczące jego oferty będą przez cały czas prawdziwe, dokładne i nie będą wprowadzać w błąd. Użytkownik powinien aktualizować przesłane informacje tak szybko, jak to konieczne, aby zagwarantować aktualność prezentowanych informacji. CityInfo nie rości sobie prawa własności do treści użytkownika przesyłanych  lub w inny sposób udostępnianych w celu korzystania z jakiejkolwiek części Oprogramowania („Treść użytkownika”). Użytkownik jest odpowiedzialny za całą opublikowaną Treść użytkownika.

3.2 Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że wszystkie usługi będą świadczone wyłącznie zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z prawem kraju prowadzenia działalności gospodarczej przez Użytkownika, a także zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa kraju, w którym Usługi są świadczone i nie naruszać w ten sposób żadnych praw stron trzecich.

3.3 Użytkownik jest zobowiązany do opłacenia wszelkich podatków wynikających ze sprzedaży usług klientowi ponadto przedstawienia klientowi odpowiedniej faktury lub paragonu, która spełnia wszystkie obowiązujące wymogi podatkowe.

 

 4. Własność intelektualna

Użytkownik przyznaje CityInfo niewyłączne, nieodpłatne i ogólnoświatowe prawo i licencję (lub sublicencję, jeśli dotyczy): do używania, reprodukowania, rozpowszechniania, sublicencji, komunikacji i udostępniania w dowolny sposób oraz wyświetlania praw własności intelektualnej oraz treści przesłanej za pośrednictwem Konta Użytkownika zgodnie z niniejszymi Warunkami, które są niezbędne, aby CityInfo mogło wykonywać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszych Warunków.

 

 5. Płatność 

Za użytkowanie Oprogramowania Użytkownik płaci miesięczną opłatę serwisową w wysokości określonej w Cenniku (załącznik 1 do Umowy Użytkownia systemu CityInfo.io). CityInfo prześle Użytkownikowi fakturę z tytułu opłaty za usługę do 5 dnia każdego miesiąca, na podstawie wartości rezerwacji z poprzedniego miesiąca. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli jakakolwiek rezerwacja zostanie anulowana (zgodnie z obowiązującymi zasadami anulacji) po wystawieniu odpowiedniej faktury, opłata za usługę z tytułu takiej rezerwacji będzie nadal płatna przez Użytkownika. Każda faktura przesłana przez CityInfo zostanie w całości opłacona przez Użytkownika w ciągu 14 dni.

 

 6. Przetwarzanie i ochrona danych 

W związku z usługą każda ze stron będzie przestrzegać wszystkich wymagań obowiązujących przepisów i rozporządzeń dotyczących przetwarzania danych. Każda ze stron przyjmuje do wiadomości, że do celów przepisów o ochronie danych Użytkownik jest administratorem danych, a CityInfo jest podmiotem przetwarzającym dane. Użytkownik zgadza się, że wprowadził i będzie utrzymywał, lub ustanowi i utrzyma odpowiednie procedury bezpieczeństwa i kontrole bezpieczeństwa, aby zapobiec niezamierzonemu ujawnieniu oraz nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych lub informacji dowolnego Klienta lub ich przywłaszczeniu.

CityInfo jako podmiot przetwarzający dane zgadza się, że wprowadził i zobowiązuje się utrzymać odpowiednie procedury bezpieczeństwa związane z ochroną danych. Szczegółowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych zawarte są pod adresem: https://cityinfo.io/pl/powierzenie-przetwarzania-danych-osobowych/

 

 7. Wypowiedzenie umowy

7.1 Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Bez wpływu na jakiekolwiek inne prawo lub zadośćuczynienie, jakie może mu przysługiwać, każda ze stron może zakończyć umowę, przekazując drugiej stronie pocztą elektroniczną powiadomienie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem.

7.2 CityInfo może zakończyć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując Użytkownikowi pisemne powiadomienie, jeżeli Użytkownik popełni istotne naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług; lub Użytkownik nie zapłaci opłaty za użytkowanie Oprogramowania przez okres dłuższy niż 30 dni. Po wypowiedzeniu wszystkie niezapłacone faktury za użytkowanie Oprogramowania muszą zostać uregulowane przez Użytkownika.

7.3 Użytkownik posiada uprawnienie do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym przekazując CityInfo pisemne powiadomienie, jeżeli CityInfo popełni istotne naruszenie któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług. Po wypowiedzeniu wszystkie niezapłacone faktury za użytkowanie Oprogramowania muszą zostać uregulowane przez Użytkownika.

 

 8. Informacje poufne

8.1 Informacjami poufnymi są treść Umowy, w tym treść Załączników do Umowy oraz wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony w związku z wykonywaniem Umowy, w szczególności informacje o charakterze technicznym, technologicznym, marketingowym, finansowym, ekonomicznym lub prawnym. Za informacje poufne nie będą uznawane informacje dostępne publicznie lub otrzymane przez Stronę albo Strony od osób trzecich, które legalnie weszły w ich posiadanie, z prawem do ich publikowania lub rozpowszechniania.

8.2 Każda ze stron zobowiązuje się do korzystania z informacji poufnych drugiej Strony wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy oraz zobowiązuje się do zachowania należytej staranności w zakresie ochrony takich informacji przez nieupoważnionym do nich dostępem lub ujawnieniem ze strony osób trzecich.

8.3 Każda ze Stron ma prawo ujawnić informacje poufne podmiotom kontrolującym i nadzorującym organom administracji publicznej w zakresie określonym właściwymi przepisami prawa.

8.4 Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą każdą ze Stron w czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 5 (pięciu) lat następujących po dniu jej rozwiązania.

 

 9. Ograniczenie odpowiedzialności

CityInfo zastrzega sobie prawo, w dowolnym czasie i od czasu do czasu, do zmiany lub zaprzestania dostarczania części Oprogramowania, czasowo lub na stałe, częściowo lub w całości.

W żadnym wypadku CityInfo ani żadna osoba lub podmiot zaangażowany w tworzenie, produkcję lub dystrybucję Oprogramowania nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby lub podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, przypadkowe lub wynikowe szkody, lub utratę zysku lub przychodów wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z Oprogramowania. Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności ma zastosowanie do wszelkich szkód lub strat spowodowanych przez brak wydajności, wadę, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirus komputerowy, awarię, nieautoryzowany dostęp, niezależnie od tego, czy CityInfo powiadomiło o przyczynie, czy taką przyczynę można było przewidzieć.

 

 10. Siła wyższa

Żadna ze stron nie naruszy niniejszych Warunków świadczenia usług ani nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie w wykonaniu lub niewykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług, jeżeli takie opóźnienie lub niewykonanie wynika z wydarzeń, okoliczności lub przyczyn pozostających poza jej uzasadnioną kontrolą (siła wyższa).

 

 11. Postanowienia końcowe 

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług, są lub staną się nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych części Warunków. Nieważne postanowienia zostaną zastąpione postanowieniami, które są odpowiednie do osiągnięcia tego samego celu, biorąc pod uwagę interesy obu stron.

Użytkownik nie może cedować, przenosić, przekazywać ani traktować w jakikolwiek inny sposób swoich praw i obowiązków związanych z użytkowaniem Oprogramowania i niniejszymi Warunkami świadczenia usług bez uprzedniej pisemnej zgody CityInfo.

 

12. Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z interpretacją, ważnością, wykonaniem lub rozwiązaniem Warunków świadczenia usług podlegają wyłącznej kompetencji Sądu w Warszawie. Każda ze stron niniejszym wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową sądów w Warszawie (Polska) oraz wyraża zgodę do sprawiedliwego i jawnego postępowania w takich sądach w odniesieniu do wszystkich sporów, zarówno umownych, jak i pozaumownych, wynikających lub związanych z korzystaniem z Oprogramowania.

Email

hello@cityinfo.io

Siedziba

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Telefon

+48 570 222 377